Dnešní regionální exkurze, tentokrát s žáky 6., 7. a 9. tříd ZŠ Žatec, nám. 28.října. Tématem byly zajímavosti Českého středohoří. Program nás zavedl na Písečný vrch u Milé, na Čičov u Hořence, Kamenná slunce u Hnojnic a na zříceninu hradu Oltářík.

 

Výchovně vzdělávací cíle

Žáci

 • projevují a rozvíjejí zájem o přírodu a přírodniny
 • využívají různé metody pro hlubší porozumění přírodním faktům, vnímání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, které na sebe navzájem působí a ovlivňují se
 • využívají otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
 • aplikují přírodovědné poznatky v praktickém životě
 • vyhledají a uvádějí podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích

Funkční gramotnosti

Přírodovědná gramotnost (PG)

 1. motivuje žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných přírodovědných a historických poznatků
 2. podněcuje žáky k nalézání souvislostí mezi nově získanými přírodovědnými a historickými poznatky
 3. vede žáky k vyhledávání informací, které potřebuje k řešení konkrétních přírodovědných a historických problémů
 4. vede žáky k práci s živými přírodninami

Sociální gramotnost (SG)

 1. zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta
 2. vede žáky k respektování názorů jiných
 3. vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
 4. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí
 5. zadává úkoly, při kterých mohou žáci komunikovat a aplikovat osvojená pravidla správné komunikace společně s vhodným používáním odborných výrazů
 6. vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence

Kompetence k učení

 1. vyžaduje po žácích vyhledávání, třídění přírodovědných informací a jejich propojování s informacemi z jiných oborů
 2. vede žáky ke správnému používání vhodné odborné terminologie
 3. motivuje žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných poznatků
 4. podněcuje žáky k nalézání souvislostí mezi nově získanými poznatky

Kompetence k řešení problémů

 1. vede žáky k vyhledávání informací, které potřebuje k řešení konkrétních přírodovědných problémů
 2. zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

 1. zadává úkoly, při kterých mohou žáci komunikovat a aplikovat osvojená pravidla správné komunikace společně s vhodným používáním odborných výrazů
 2. vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence sociální a personální

 1. zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, zaměřit se na takové části z oboru, která je jim nejblíže vzhledem k jejich zájmům
 2. vede žáky k respektování názorů jiných a získávání zkušeností od druhých

Kompetence občanské

 1. vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
 2. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní

 1. vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s živými přírodninami
 2. zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

ITINERÁŘ EXKURZE

 1. 8:20 – Zastávka Písečný vrch (zhruba obec Milá) – těžba (ložiska)
 2. 9:50 – Zastávka Čičov (obec Hořenec) – stepní společenstva
 3. 11:00 – Zastávka Kamenná slunce (obec Hnojnice) – pozůstatky vulkanické činnosti
 4. 12:00 – Zastávka Oltářík (obec Děkovka) – strážné hrádky
 5. 13:30 – Zastávka Raná (obec Raná)

ZHODNOCENÍ EXKURZE

České středohoří je nepřebernou studnicí informací o geologickém i biologickém vývoji našeho regionu, skýtá rozmanitou nabídku mnoha rostlinných i živočišných druhů, často ovšem vzácných a kriticky ohrožených. Za poklesem místní biodiverzity stojí především člověk a jeho konzumní způsob života.

O krásách našeho regionu, zjevných, ale i těch skrytých, o tajemstvích Českého středohoří se mohli přesvědčit v rámci regionální exkurze žáci II. stupně Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Společně s odborným lektorem z Centra ekologické výchovy VIANA jsme navštívili několik typických lokalit vypovídajících o průběhu geologického vývoje na našem území, např. o vulkanické činnosti, tvorbě ložisek, vzniku tzv. kamenných moří atd. Žáci měli také možnost blíže si prohlédnout u nás poměrně vzácně se vyskytující zástupce stepních rostlinných společenstev.

Za krásami přírody není třeba cestovat světa lán, stačí jen okno otevřít a pustit ji k nám.

Děkujeme panu Ing. Michalu Tarantovi, vedoucímu Centra ekologické výchovy VIANA, za profesionálně připravenou a vedenou exkurzi.

zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook