Děkujeme za spolupráci a přejeme prima léto! Těšíme se příští rok

Tým lektorů CEV VIANA přeje všem dětem, učitelům a spolupracovníkům vydařené a inspirativní léto, ideálně okořeněné odpočinkem a příjemnými zážitky!

Ve školním roce 2016/17 jsme pro váš připravili nabídku více jak čtyřicítky vzdělávacích programů, soutěžních projektů, exkurzí nebo aktivit spojených s environmentálními dny a oslavami. Našich akcí se v letošním školním roce zúčastnilo více jak 3500 účastníků. Vzdělávací programy jsme realizovali na desítkách škol v celém kraji i mimo něj v souhrnné délce 8000 lektorských hodin.

Děkujeme vám za dlouhodobou a trvalou důvěru!

Exkurze Proměny Mostecka – SSZŠ Litvínov – 4. 5. a 5. 5. 2017

Ve čtvrtek 4. května a v pátek 5. května proběhla regionální exkurze s  názvem „Proměny Mostecka“, tentokrát s žáky 3. tříd SSZŠ Litvínov. Tématem byly zajímavosti regionu Mostecka v čase a proměnách spojených s průmyslovou činností a rekultivacemi. Program nás zavedl na vyhlídku lomu Vršany, na Hipodrom, Hrad Hněvín a do areálu Kostelního jezírka a Děkanského kostela.

Exkurze České středohoří- ZŠ Žatec, nám 28. října – 11. 5. 2017

Dnešní regionální exkurze, tentokrát s žáky 6., 7. a 9. tříd ZŠ Žatec, nám. 28.října. Tématem byly zajímavosti Českého středohoří. Program nás zavedl na Písečný vrch u Milé, na Čičov u Hořence, Kamenná slunce u Hnojnic a na zříceninu hradu Oltářík.

 

Výchovně vzdělávací cíle

Žáci

 • projevují a rozvíjejí zájem o přírodu a přírodniny
 • využívají různé metody pro hlubší porozumění přírodním faktům, vnímání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, které na sebe navzájem působí a ovlivňují se
 • využívají otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
 • aplikují přírodovědné poznatky v praktickém životě
 • vyhledají a uvádějí podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích

Funkční gramotnosti

Přírodovědná gramotnost (PG)

 1. motivuje žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných přírodovědných a historických poznatků
 2. podněcuje žáky k nalézání souvislostí mezi nově získanými přírodovědnými a historickými poznatky
 3. vede žáky k vyhledávání informací, které potřebuje k řešení konkrétních přírodovědných a historických problémů
 4. vede žáky k práci s živými přírodninami

Sociální gramotnost (SG)

 1. zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta
 2. vede žáky k respektování názorů jiných
 3. vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
 4. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí
 5. zadává úkoly, při kterých mohou žáci komunikovat a aplikovat osvojená pravidla správné komunikace společně s vhodným používáním odborných výrazů
 6. vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence

Kompetence k učení

 1. vyžaduje po žácích vyhledávání, třídění přírodovědných informací a jejich propojování s informacemi z jiných oborů
 2. vede žáky ke správnému používání vhodné odborné terminologie
 3. motivuje žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných poznatků
 4. podněcuje žáky k nalézání souvislostí mezi nově získanými poznatky

Kompetence k řešení problémů

 1. vede žáky k vyhledávání informací, které potřebuje k řešení konkrétních přírodovědných problémů
 2. zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

 1. zadává úkoly, při kterých mohou žáci komunikovat a aplikovat osvojená pravidla správné komunikace společně s vhodným používáním odborných výrazů
 2. vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence sociální a personální

 1. zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, zaměřit se na takové části z oboru, která je jim nejblíže vzhledem k jejich zájmům
 2. vede žáky k respektování názorů jiných a získávání zkušeností od druhých

Kompetence občanské

 1. vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
 2. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní

 1. vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s živými přírodninami
 2. zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

ITINERÁŘ EXKURZE

 1. 8:20 – Zastávka Písečný vrch (zhruba obec Milá) – těžba (ložiska)
 2. 9:50 – Zastávka Čičov (obec Hořenec) – stepní společenstva
 3. 11:00 – Zastávka Kamenná slunce (obec Hnojnice) – pozůstatky vulkanické činnosti
 4. 12:00 – Zastávka Oltářík (obec Děkovka) – strážné hrádky
 5. 13:30 – Zastávka Raná (obec Raná)

ZHODNOCENÍ EXKURZE

České středohoří je nepřebernou studnicí informací o geologickém i biologickém vývoji našeho regionu, skýtá rozmanitou nabídku mnoha rostlinných i živočišných druhů, často ovšem vzácných a kriticky ohrožených. Za poklesem místní biodiverzity stojí především člověk a jeho konzumní způsob života.

O krásách našeho regionu, zjevných, ale i těch skrytých, o tajemstvích Českého středohoří se mohli přesvědčit v rámci regionální exkurze žáci II. stupně Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Společně s odborným lektorem z Centra ekologické výchovy VIANA jsme navštívili několik typických lokalit vypovídajících o průběhu geologického vývoje na našem území, např. o vulkanické činnosti, tvorbě ložisek, vzniku tzv. kamenných moří atd. Žáci měli také možnost blíže si prohlédnout u nás poměrně vzácně se vyskytující zástupce stepních rostlinných společenstev.

Za krásami přírody není třeba cestovat světa lán, stačí jen okno otevřít a pustit ji k nám.

Děkujeme panu Ing. Michalu Tarantovi, vedoucímu Centra ekologické výchovy VIANA, za profesionálně připravenou a vedenou exkurzi.

zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

EVVO den – ZŠ Budovatelů Jirkov – 21. 4. 2017

Schola Humanitas Litvínov ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy VIANA připravila pro žáky devátých tříd projektový den pod názvem „ENVIRONMENTÁLNÍ DEN.“
Dalšími účastníky, v pořadí pátého EVVO dne ve školním roce 2016ú17,  byli žáci ze základní školy v ul. Budovatelů v Jirkově. Připraveny pro ně byly tři výukové moduly:
 • Obnova posttěžební krajiny
 • Toulky s GPS
 • Nej, nej, nej
Ve školním roce 2017/2018 se Environmentálních dnů může zúčastnit i vaše škola! Přihlaste se!
Informace lze také získat na e-mailové adrese viana@humanitas.cz, kam lze také zasílat vyplněné přihlášky.

Vyhodnocení soutěže Jelení stezka

10. října se zúčastnilo 112 dětí soutěže s lesní tématikou Jelení stezka. Celkem se deseti stanovišti probojovalo 5 třídních kolektivů ze základních škol z Litvínova a Janova a 4 týmy školkové.

V plnění úkolů si nejlépe ze školkových týmů vedli Veverčáci z MŠ Bezručova, ze základoškoláků pak třída 5.C z praktické školy v Janově. Šikovné byly ale všechny děti a 1,5 hodinovou trasu v podzimním lese si dle reakcí užily.

Děkujeme všem za účast a výherci nechť se brzy těší na výhry.

img_7475 img_7487 img_7492 img_7498 img_7500 img_7511 img_7517 img_7522 img_7536 img_20161010_093314 img_20161010_104838 img_20161010_104857 img_20161010_104912 img_20161010_105139