Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově bylo podporováno a založeno z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko v září roku 1997. V současné době je součástí Scholy Humanitas a v roce 2022 si připomnělo 25 let svého působení v regionu (nejen) Mostecka.

VIANA = „… via natura“, cesta přírodou

Centrum ekologické výchovy VIANA usiluje o zprostředkování atraktivní vzdělávací nabídky, které bude dostupná širokému spektru cílové skupiny, umožňující realizaci podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve společnosti tak, aby se stala motivací ve prospěch kvalitnějšího života lidí a lepšího fungování a propojenosti s přírodou.

Snahou je neustále zlepšovat své výukové programy a nabídku aktivit na základě zpětné vazby, prohlubovat vědomosti a dovednosti cílových skupin formou her a tvůrčích činností, aneb vidět je lepší než jen slyšet, ale sám si vyzkoušet, osahat, prožít, spojit si, v týmu vybádat – tyto zkušenosti jsou těmi nejefektivnějšími nástroji ekologické výchovy vzbuzující opravdový zájem a kladné postoje k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Cíle a poslání

  • Dlouhodobým cílem centra je podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z aktualizované Krajské koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro období 2022 – 2030, především přispět k výchově nové environmentálně uvědomělé a citlivé generace a to nejen mládeže, ale šířit osvětu a snažit se aktivizovat také dospěláckou veřejnost
  • Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních v regionu Ústeckého kraje (především v mateřských, základních, speciálních a středních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízeních v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO.
  • Posláním centra je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí prostřednictvím pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou, aktivním objevováním environmentálních souvislostí, rozvíjet povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech.

Spolupráce a přesahy

  • CEV VIANA je členem Klubu ekologické výchovy a zakládajícím členem Krajské skupiny Klubu ekologické výchovy.
  • CEV VIANA je také kontaktním místem v rámci “Třínárodní sítě ekologické výchovy” pro Severní Čechy. Partnerskými centry v Sasku je NUN Pobershau a NSZ Erzgebirge Annaberg.
  • CEV VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE, v rámci jehož provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.
  • CEV VIANA koordinuje projekty odborných stáží žáků Scholy Humanitas v rámci programu Erasmus+
  • CEV VIANA se významně podílelo na tvorbě schválené „Krajské koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro období 2022 – 2030“ (schváleno 12/2022)
  • CEV VIANA je programově zařazeno v rámci nabídky zájmového a neformálního vzdělávání Střediska volného času Smajlík v Litvínově, které je součástí Scholy Humanitas.

Zpracováno: říjen 2014

Aktualizováno: říjen 2023

ČINNOST EKOLOGICKÉHO CENTRA JE SOUČÁSTÍ PŮSOBENÍ SCHOLY HUMANITAS V LITVÍNOVĚ, V RÁMCI NOVĚ ZŘÍZENÉHO STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU SMAJLÍK A DLOUHODOBĚ JI PODPORUJE MĚSTO LITVÍNOV

Facebook