[singlepic id=79 w=320 h=240 float=none]
  • Nositel projektu: Sachsische Landestiftung für Natur und Umwelt
  • Partneři projektu: SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Venkovský prostor o. p. s.
  • Registrační číslo projektu: 100013424
  • Stránky projektuwww.green-triangle.info
  • Doba trvání: 01.06.2010 – 31.07.2013

O projektu

Momentálně je zde ke stažení tento materiál:

Celý projekt lze zde shrnut do tří pilířů, které mu zajistí dostatečnou stabilitu a umožní vybudovat vysoký standard.

[nggallery id=5]

1. Cíl a cílová skupina projektu

V první řadě je nutné uvědomit si podstatu projektu. Projekt hodlá docílit kvalitativního posunu zařízení poskytujících ekologické vzdělávaní a tomu jsou podřízeny všechny do něj integrované aktivity. Jeho hlavní cílovou skupinou budou tudíž vzdělavatelé v této oblasti, ale také odborníci zodpovědní za chod těchto zařízeními či jejich zřizovatelé a také multiplikátoři. Prostředkem, který bude využit pro dosažení uvedeného cíle, bude vývoj nových, inovativních vzdělávacích programů směřovaných jak na management a pedagogiku tak i na vzdělávací nabídky uvedených zařízení, při čemž bude postupováno se záměrem dosažení maximální odborné úrovně a využití nejnovějších poznatků a postupů. Prostředím pro šíření takto připravených nabídek se stane Trinacionální síť ekologické výchovy, do které budou všechna zařízení ekologické výuky přizvána. Z výše uvedeného vyplývá, že síť bude takto využita pro nastavení a rozšíření standardu ekologického vzdělávání a jeho aplikaci ve všech zapojených zařízeních.

2. Výchozí situace

Výše uvedený cíl vychází ze dvou důležitých faktů. Na jedné straně je jím existence funkční sítě na území Saska a Dolního Slezska, do které je zapojeno kolem 150 ekologicko-vzdělávacích zařízení, v souvislosti s tím neexistence takové, aktivně a konzistentně vystupující sítě na českém území.

Druhým pak jsou standardy kvality ekologického vzdělávání již nastavené ve Svobodné státě Sasko, které mohou být dobře využity při nastavování odborného standardu Trinacionální sítě ekologické výchovy. Naplnění snahy o dosažení vysoké odborné úrovně tohoto standardu je zaručeno hned od počátku už jen tím, s jak vysokou odbornou úrovní do projektu všichni partneři, a lead-partner především, vstupují.

3. Realizace v praxi – Pilíře projektu

Praktická realizace projektu se opírá o tři pilíře, které jsou v projektové žádosti vedeny jako pracovní celky 3-5:

– Pilíř 1 = Pracovní celek 3 (PC3): Profesionalizace ekologického vzdělávání

– Pilíř 2 = Pracovní celek 4 (PC4): Vývoj nových, inovativních nabídek

– Pilíř 3 = Pracovní celek 5 (PC5): Transfer vzdělávacích nabídek

Velká část dílčích opatření projektu má přínos více jak jednomu z uvedených stavebních kamenů. Takto budou vzdělávací nabídky pro vzdělavatele nově vytvořeny (PC4) a poprvé realizovány a vyzkoušeny jako modelové kurzy (PC3). K naučným stezkám vytvořeným v rámci praktického modulu „Aleje“ (PC6) bude také zrealizován seminář zaměřený na postupy při využívání naučných stezek v ekologickém vzdělávání. Zároveň dojde v rámci odborných setkání k transferu informací o nově vytvořených naučných stezkách směrem k dalším vzdělávacím zařízením (PC5) tak, aby bylo zajištěno jejich další využití. Díky práci s dalšími cílovými skupinami, např. školními třídami, budou moci být vytvořeny a vyzkoušeny nové vzdělávací moduly (PC4), které budou následně společně s připravenými materiály i úvodním proškolením předány vzdělávacím zařízením tak, aby ta je mohla zařadit do své vzdělávací nabídky (PC5). I přes to, že se tyto moduly váží na jiné cílové skupiny, měl by výsledný efekt jejich vývoje a odzkoušení být přínosem v první řadě pro vzdělávací zařízení a optimalizaci jejich vzdělávacích nabídek. Dalším pozitivním dopadem tohot způsoby vývoje vzdělávacích nabídek je zainteresování dalších cílových skupin do projektu, získávání důležité zpětné vazby a prostřednictvím modelových odzkoušení vzdělávacích programů také zajištění jejich publicity.

Výstupy projektu

  • Schola Humanitas realizovala celkem 6 pobytových týdnů pro celkem 12 škol z obou stran hranice v Krušných horách.

[scrollGallery id=26]

  • Další aktivitou partnera projektu bylo vytvoření 4 ucelelných dlouhodobých výukových a vzdělávacích programů a jejich pilotáž ve školách.

[scrollGallery id=27]

[singlepic id=13 w=320 h=240 float=none]

[singlepic id=18 w=320 h=240 float=none]Facebook