V rámci projektu budou vytvořeny tabule s popisem geologického vývoje České kotliny, podrobnějším popisem geologického vývoje regionu a Českého Středohoří a přehledem půdních profilů charakteristických genetických půdních typů Krušných hor, Podkrušnohorské pánve a Českého středohoří. Součástí výukových tabulí bude 12 stanovišť typických zástupců hornin Mostecka s popisky. Výbrusy umožní sledovat min. složení, které bude součástí popisu na dodatkové tabulce u jednotlivých hornin s lokalizací horniny.

Celý projekt je koncipován jako praktické doplnění výuky mineralogie, geologie a pedologie na střední odborné škole a pro navazující bakalářské a magisterské studium realizované v prostorách téže školy. Předpokladem je využití této pomůcky také pro širokou veřejnost a školy v regionu. Školní geopark navazuje na již vytvořené arboretum u Scholy Humanitas a vhodně jej doplňuje.

Projekt podpořila NADACE ĆEZ

Facebook