Nabízíme účast v projektu podpořeného Státním fondem životního prostředí „Bádáš, bádám, bádáme všichni.“ V případě zájmu kontaktujte lektorku projektu – Bc. Lucii Zíkovou (zikova@humanitas.cz)

Cílem projektu „Bádáš, bádám, bádáme všichni“ je skrze dlouhodobě realizované EVVO programy klást otázky, hledat odpovědi a přivést děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti.

Předpokládaný harmonogram projektu

A to pomocí lektory CEV VIANA předem připravených dlouhodobých environmentálních programů, jež budou akcentovat aktuální témata a otázky současnosti, s pomocí dnes atraktivního a moderního trendu ve výuce vycházející z teorie pedagogického konstruktivismu, uplatňovaného v posledních letech především v přírodovědných oborech (nejen v nich) – tzv. BOV = Badatelsky orientované vyučování, hledat na tato témata a otázky odpovědi.

Lektoři CEV VIANA připraví a budou realizovat během doby trvání 4 dlouhodobé programy, které budou obsahově zaměřeny tak, že povedenou k poznatkům, ke kterým žáci dospějí vlastním objevováním, bádáním, objevováním, zjišťováním, resp. zpracováváním dostupných informací či prováděním vlastního průzkumu, aj. To vše pod vedením učitele, resp. lektora ekologického centra, s využitím prvků a principů badatelsky orientovaného vyučování (tzv. BOV).

Výběr témat je stanoven a zahrnuje tyto témata/oblasti:

VZÁCNÁ VODA V KRAJINĚ

SUCHO KOLEM NÁS A POD NÁMI

PŮDA ZÁKLAD ŽIVOTA

NENÍ LES, JAKO LES

Plánované aktivity projektu

Pro tyto programy budou vytvořeny didaktické a metodické materiály pro učitele a žáky, které budou využívány v terénu při realizaci vlastních programů a při přípravě, resp. při evaluaci programů v následné výuce. Materiály budou, po skončení realizace projektu a na základě úprav vzešlých z pilotního ověření, volně přístupné široké veřejnosti (školám, organizacím, veřejnosti). Realizace projektu zahrne celoroční aktivitu vybraných třídních kolektivů, kulaté stoly pro pedagogy, žákovské konference a exkurze.

Očekávané výstupy projektu

Projekt „Bádáš, bádám, bádáme všichni“ podpořil Státní fond životního prostředí v rámci výzvy č. 4/2018.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook