Cílem projektu „Bádáš, bádám, bádáme všichni“ bylo klást otázky, hledat odpovědi a přivést děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti. A to pomocí připravených dlouhodobých environmentálních programů, jež budou akcentovat aktuální témata a otázky současnosti, s pomocí dnes atraktivního a moderního trendu ve výuce vycházející z teorie pedagogického konstruktivismu, uplatňovaného v posledních letech především v přírodovědných oborech (nejen v nich) – tzv. BOV = Badatelsky orientované vyučování, hledat na tato témata a otázky odpovědi. Realizátor, na základě schváleného projektu a uzavřené smlouvy, vybral zaměření připravovaných dlouhodobých programů na tato témata: VODA (program: VZÁCNÁ VODA V KRAJINĚ), SUCHO (program: SUCHO KOLEM NÁS A POD NÁMI), ZEMĚ/PŮDA (program: PŮDA ZÁKLAD ŽIVOTA), LES (program: NENÍ LES, JAKO LES). Připravené a realizované programy obsahově zahrnují rozvíjení prioritních a aktuálních témat.

V rámci realizace projektu byl lektor jakýmsi „průvodcem“, mentorem, jež pomocí připravených metodik provedl zapojené kolektivy všemi připravenými aktivitami projektu.

Mezi ně patří:

  • 4 společná setkání během realizace programu (předpokládaná doba trvání programu je min. 8 měsíců)

S ohledem na pandemii nebyl dodržován interval mezi jednotlivými setkáními. Plánovaný obsah setkání a úkoly mezi nimi byly naplněny.

  • Žákovská konference, jež se zúčastní všechny zapojené kolektivy v daném školním roce a budou prezentovat navzájem své výstupy (vždy tedy min. 10 kolektivů)

Žákovské konference nebylo možné realizovat. Opatření neumožňovala setkávání takto velkých kolektivů, popř. byla přerušena výuka ve školách (byla realizována on-line). V závěru projektu proběhla jedna ze žákovských konferenci v on-line podobě. Tyto konference nebyly součástí monitorovacích indikátorů projektu.

  • Vlastní samostatná činnost zapojených kolektivů (lektoři budou zapojeným kolektivům zadávat – vyhodnocovat – dílčí úkoly a aktivity vedoucí k samostatnému bádání, hledání odpovědí, zapojení dalších spolupracovníků, třídění dat a informací, utváření si vlastních názorů)

Samostatná (a badatelská) činnost žáků byla realizována a lektorem zadávána v rámci mezidobí mezi konáním jednotlivých setkání. Výstupy pak vždy byly hodnoceny, prezentovány a komentovány v rámci dílčích setkání.

Všechny aktivity projektu byly připraveny tak, aby byly environmentálně maximálně šetrné. Lektor se snažil na setkání využívat zpravidla prostředky hromadné dopravy (pravdou je ale skutečnost, že v rámci opatření Covid19 bylo bezpečnější a doporučovanější se dopravovat vlastním prostředkem), v rámci projektu nevznikaly nové tištěné materiály a publikace, byl kladen důraz na celkově šetrné chování všech účastníků projektu (kopírování textů bylo omezeno, kladen důraz na oboustranné využití papíru, trvanlivost materiálů, digitální využití zdrojů, aj.).

Mezi prvky přidané hodnoty realizace projektu vidí žadatel především důraz, který byl kladen na samostatnost zapojených kolektivů, jejich kreativitu, akčnost, schopnost vzájemné komunikace mezi sebou, kolektivním dělením úkolů, nutností třídit informace, kriticky myslet a schopnost orientovat se v zadaném tématu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook