Cílem projektu bylo přivést „vědu a poznání“ v zábavné a atraktivní formě do škol. Projekt EKOUK byl od začátku koncipován tak, aby „věda a vzdělání přijelo“ přímo za žáky. Lektoři CEV VIANA připravili a v realizačním období uskutečnili vzdělávací programy zaměřené na popularizaci ekologických a environmentálních témat s důrazem na uvědomění si společenské odpovědnosti každého z nás k nutnosti ochrany přírody, ovzduší, krajiny a biodiverzity, trvale udržitelné budoucnosti. Za dobu realizace projektu byly připraveny programy „Dýcháš, dýchám, dýcháme“, „Naše příroda“, „Les a voda v krajině“ a „Odpad kolem nás.“ Témata vzdělávacích programů zaměřena na přírodu Ústeckého kraje, přírodní zajímavosti nebo se týkají problematiky regionálních problémů – péči o lesní a vodní ekosystémy, nakládání s odpady. Pro tyto programy byly vytvořeny nebo inovovány a dokoupeny metodické pomůcky a materiály pro účastníky vzdělávacích programů. Sestavení témat vychází z dlouhodobé poptávky škol, kde CEV Viana již 20 let praktikuje EVVO. Výběr programů odpovídá zaměření Výzvy 2017 Programu rozvoje eko-agro oblastí v UK v období 2017-2020, příloha B1, dotační titul č.1, bod 1.2.

Smyslem a cílem projektu bylo získat finančních prostředky pro zakoupení a inovaci nových didaktickým pomůcek umožňujících zatraktivnění připravovaných témat a realizovat přitažlivé  environmentální programy pro pokud možno co nejširší spektrum škol a školských zařízení v regionu Ústeckého kraje.

CEV VIANA za dobu realizace projektu EKOUK zajistila tyto kvantitativní výstupy:

  • Vytvořeny nebo inovovány byly 4 vzdělávací programy
  • Vzdělávací programy byly realizovány od září do října v 10 školách nebo školkách
  • Celkem se vzdělávacích programů zúčastnilo 1614 dětí

Vzdělávací programy odpovídají podmínkám a obsahům RVP, resp. jednotlivých ŠVP. Centrum ekologické výchovy VIANA je držitelem Certifikátu systému certifikace poskytovatelů EVVO č. 2017-13, v rámci jehož je kladen důraz na obsah vzdělávacích aktivit a využívání pomůcek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook