Děkujeme za spolupráci a přejeme prima léto! Těšíme se příští rok

Tým lektorů CEV VIANA přeje všem dětem, učitelům a spolupracovníkům vydařené a inspirativní léto, ideálně okořeněné odpočinkem a příjemnými zážitky!

Ve školním roce 2016/17 jsme pro váš připravili nabídku více jak čtyřicítky vzdělávacích programů, soutěžních projektů, exkurzí nebo aktivit spojených s environmentálními dny a oslavami. Našich akcí se v letošním školním roce zúčastnilo více jak 3500 účastníků. Vzdělávací programy jsme realizovali na desítkách škol v celém kraji i mimo něj v souhrnné délce 8000 lektorských hodin.

Děkujeme vám za dlouhodobou a trvalou důvěru!

Skončila soutěž 4živly u nás doma

V květnu skončila a byla vyhodnocena letošní novinka – soutěžní projekt 4živly u nás doma. Závěrečnou konferencí byl pak celý projekt, kterého se zúčastnilo 271 dětí, završen. V litvínovské Schole Humanitas se sjela šestnáctka nejúspěšnějších týmů z celkového počtu 75 zapojených z více jak 24 základních škol z celé republiky. Ti, kteří dorazili 20.6.2017 do auly Centra bakalářských studií prožili zajímavé akčí dopoledne plné prezentací vlastních úkolů z proběhlého soutěžního projektu obohacené o další doplňkové aktivity související s tématem voda, vzduch, země a oheň. Všem děkujeme za účast a velmi oceňujeme vydařené zapojení a nasazení všech účastníků!

 

Skončila soutěž Život kolem nás

V květnu skončila a byla vyhodnocena letošní oblíbená korespondenční soutěž Život kolem nás. Soutěž měla v letošním školním roce celkem 3 kola, kde se žáci prvního stupně ZŠ museli vypořádat s více jak pětadvacítkou různých činnostních nebo vědomostních úkolů a aktivit. Jedenáctého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 552 dětí v jednatřiceti týmech z 12 škol z celého Ústeckého kraje.

Pracovníci CEV VIANA se snažili navštívit většinu úspěšných týmů a předat ocenění a diplomy osobně. V případě, kde se návštěva nepodařila naplánovat, zaslali jsme ocenění poštou.

Děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci!

HODNOCENÍ PO SKONČENÍ SOUTĚŽE

Kostel na kolečkách i s VIANOU

Ti, kdo dnes (3.6.2017) přišli k mosteckému Muzeu na akci Kostel na kolečkách se s námi mohli potkat. Zjistit co děláme, podívat se do mikroskopů, sestavit zajímavé skládačky lesních zvířat a trusu zvěře, natiskat si stopy, aj. 

Globe Games 2017 v Moravských Budějovicích

Žáci Litvínovské Scholy Humanitas se minulý týden zúčastnili již 20. ročníku každoročně pořádané akce GLOBE Games v Moravských Budějovicích. Jedná se o setkání studentů a učitelů ze základních a středních škol z celé České republiky a i ze zahraničí, kde si navzájem představují své výzkumné projekty, na nichž v uplynulém roce bádali v rámci mezinárodního programu GLOBE. Tato setkání jsou krom studentské konference doplňována i doprovodným programem, jež má nejen prověřit šikovnost studentů, ale i je zábavnou formou naučit nové postupy, které poté se svými učiteli mohou zapojit do vlastní badatelské činnosti. GLOBE Games jsou však také o zábavě a sdílení dobré nálady a tak přišlo na řadu i opékání buřtů u táboráku, terénní hra s hledáním pokladu, či tradiční koulení nafukovací planety od základní školy TGM před kostel sv. Jiljí, kde se poté odehrály studentské trhy. Na nich školy mohly předvést veřejnosti nejen čemu se věnují v rámci programu GLOBE, ať už se jedná o meteorologii, hydrologii, či fenologii, ale i jiným tématům, jako je třeba ochrana želv, či popularizace různých méně známých druhů luštěnin.

Exkurze Proměny Mostecka – SSZŠ Litvínov – 4. 5. a 5. 5. 2017

Ve čtvrtek 4. května a v pátek 5. května proběhla regionální exkurze s  názvem „Proměny Mostecka“, tentokrát s žáky 3. tříd SSZŠ Litvínov. Tématem byly zajímavosti regionu Mostecka v čase a proměnách spojených s průmyslovou činností a rekultivacemi. Program nás zavedl na vyhlídku lomu Vršany, na Hipodrom, Hrad Hněvín a do areálu Kostelního jezírka a Děkanského kostela.

Exkurze České středohoří- ZŠ Žatec, nám 28. října – 11. 5. 2017

Dnešní regionální exkurze, tentokrát s žáky 6., 7. a 9. tříd ZŠ Žatec, nám. 28.října. Tématem byly zajímavosti Českého středohoří. Program nás zavedl na Písečný vrch u Milé, na Čičov u Hořence, Kamenná slunce u Hnojnic a na zříceninu hradu Oltářík.

 

Výchovně vzdělávací cíle

Žáci

 • projevují a rozvíjejí zájem o přírodu a přírodniny
 • využívají různé metody pro hlubší porozumění přírodním faktům, vnímání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, které na sebe navzájem působí a ovlivňují se
 • využívají otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
 • aplikují přírodovědné poznatky v praktickém životě
 • vyhledají a uvádějí podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích

Funkční gramotnosti

Přírodovědná gramotnost (PG)

 1. motivuje žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných přírodovědných a historických poznatků
 2. podněcuje žáky k nalézání souvislostí mezi nově získanými přírodovědnými a historickými poznatky
 3. vede žáky k vyhledávání informací, které potřebuje k řešení konkrétních přírodovědných a historických problémů
 4. vede žáky k práci s živými přírodninami

Sociální gramotnost (SG)

 1. zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta
 2. vede žáky k respektování názorů jiných
 3. vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
 4. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí
 5. zadává úkoly, při kterých mohou žáci komunikovat a aplikovat osvojená pravidla správné komunikace společně s vhodným používáním odborných výrazů
 6. vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence

Kompetence k učení

 1. vyžaduje po žácích vyhledávání, třídění přírodovědných informací a jejich propojování s informacemi z jiných oborů
 2. vede žáky ke správnému používání vhodné odborné terminologie
 3. motivuje žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných poznatků
 4. podněcuje žáky k nalézání souvislostí mezi nově získanými poznatky

Kompetence k řešení problémů

 1. vede žáky k vyhledávání informací, které potřebuje k řešení konkrétních přírodovědných problémů
 2. zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

 1. zadává úkoly, při kterých mohou žáci komunikovat a aplikovat osvojená pravidla správné komunikace společně s vhodným používáním odborných výrazů
 2. vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence sociální a personální

 1. zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, zaměřit se na takové části z oboru, která je jim nejblíže vzhledem k jejich zájmům
 2. vede žáky k respektování názorů jiných a získávání zkušeností od druhých

Kompetence občanské

 1. vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
 2. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní

 1. vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s živými přírodninami
 2. zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

ITINERÁŘ EXKURZE

 1. 8:20 – Zastávka Písečný vrch (zhruba obec Milá) – těžba (ložiska)
 2. 9:50 – Zastávka Čičov (obec Hořenec) – stepní společenstva
 3. 11:00 – Zastávka Kamenná slunce (obec Hnojnice) – pozůstatky vulkanické činnosti
 4. 12:00 – Zastávka Oltářík (obec Děkovka) – strážné hrádky
 5. 13:30 – Zastávka Raná (obec Raná)

ZHODNOCENÍ EXKURZE

České středohoří je nepřebernou studnicí informací o geologickém i biologickém vývoji našeho regionu, skýtá rozmanitou nabídku mnoha rostlinných i živočišných druhů, často ovšem vzácných a kriticky ohrožených. Za poklesem místní biodiverzity stojí především člověk a jeho konzumní způsob života.

O krásách našeho regionu, zjevných, ale i těch skrytých, o tajemstvích Českého středohoří se mohli přesvědčit v rámci regionální exkurze žáci II. stupně Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Společně s odborným lektorem z Centra ekologické výchovy VIANA jsme navštívili několik typických lokalit vypovídajících o průběhu geologického vývoje na našem území, např. o vulkanické činnosti, tvorbě ložisek, vzniku tzv. kamenných moří atd. Žáci měli také možnost blíže si prohlédnout u nás poměrně vzácně se vyskytující zástupce stepních rostlinných společenstev.

Za krásami přírody není třeba cestovat světa lán, stačí jen okno otevřít a pustit ji k nám.

Děkujeme panu Ing. Michalu Tarantovi, vedoucímu Centra ekologické výchovy VIANA, za profesionálně připravenou a vedenou exkurzi.

zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová