Projekt byl zpracován a předložen do 9. výzvy MŽP k předkládání žádostí dle Příloh III. „Směrnice ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR “v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství – oblast podpory „III.2. Pilíře EVVO a EP.“ Cílem podprogramu č. III.2. pilíře EVVO a EP je podpora stabilizace klíčových EVVO a EP projektů a programů s nadregionálním dopadem, které jsou již plně zavedené, dlouhodobě přispívají k budování povědomí o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Hlavním záměrem projektu „Ekologická výchova bez hranic“ je umožnění zajištění realizace stávající programové nabídky (výukové vzdělávací environmentální programy pro školy, školská zařízení a širokou veřejnost, realizace pobytových aktivit a aktivit ekologické a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) Centra ekologické výchovy VIANA pro cílovou skupinu z řad dětí předškolního i školního vzdělávání a širokou veřejnost, její doplňování a rozšiřování, v rámci místa působení širšího regionu Ústeckého kraje. Programy zahrnuté v nabídce CEV VIANA navazují na školní osnovy (školní vzdělávací program – ŠVP) a pomáhají s naplňováním průřezového tématu (Rámcového vzdělávacího programu – RVP) – Environmentální výchova. Cíle projektu a jeho realizace (v regionu postiženém průmyslovou činností a zhoršenou kvalitou prostředí) bude naplněna díky působení dvou lektorů ekologického centra, kteří se budou zabývat realizací zmíněné nabídky, jejím doplňování, úpravám a rozšiřováním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook