Ve dnech  4. a 5.11. 2013 se v rámci pracovního balíčku 5 Voda je život 1 a 2 konaly v Centru ochrany přírody Krušné hory v Dörfelu  seminář a exkurze na téma „Příprava znovuzamokření Schilf- a Schlauderwiese“ v chráněném území „Fichtelberg“ u Oberwiesenthalu.  Oblast patřila k areálu velkoplošného rašelinného ložiska, které byla poničeno již v návaznosti na primární těžbu cínu. Jedná se o rašeliništní louky ležící ve svahu vrchu Klínovec v německém příhraničí. Semináře i exkurze se zúčastnili odborníci z české a německé strany, zástupci Centra ochrany přírody v Krušných horách, firmy Terén Design, Scholy Humanitas, Přírodního parku Krušné hory/ Vogtland a lesního revíru Neudorf.
Pan Teucher na úvod představil obě území a plánovaná revitalizační opatření. Jejich cílem je zvýšení retenční (zadržovací) schopnosti území, které povede k obnovení cenného ekosystému s vysokou biodiverzitou. Paní Schürer nás ve svém příspěvku seznámila s výsledky monitoringu fauny, flóry a vegetace. Na obou lokalitách se vyskytuje mnoho druhů rostlin a živočichů, které si zasluhují zvláštní ochranu. Pan Rous z firmy Terén Design nám představil hydrologickou studii, jejímž úkolem je konkretizovat cíle ochrany přírody a péče o krajinu pro revitalizovanou oblast Schilfwiese a Schlauderwiese. Na závěr paní Anke Haupt z Přírodního parku Krušné hory/ Vogtland uvedla pár praktických zkušeností s revitalizací rašelinišť v Krušných horách. Obnova rašeliniště spočívá např. v různých typech zahrazení odvodňovacího příkopu dřevěnými prkny, která po krátkém čase splynou s okolním terénem nebo v úplném či částečném zasypání drenážního kanálu.
V rámci úterní exkurze jsme se vydali do terénu, kde nám byla představena plánovaná revitalizační opatření přímo na místě. Nejprve jsme navštívili zkoumanou oblast „Schilfwiese“, která senachází na na hranici s Českou republikou.  Jedná se o silně odvodněnou a již zcela společenstvím brusnicovitých rostlin zarostlou rašelinnou oblast se smrky, smrky pichlavými, metličkou křivolakou,  bezkolencem a dalšími ukazateli sukcese. Účastníci exkurze čile diskutovali o nejvhodnějších způsobech provedení revitalizace. Padlo zde několik zajímavých návrhů.
Odpoledne jsme se jeli podívat na Schlauderwiese. Tato lokalita se nachází rovněž na hranici s Českou republikou.  Jedná se o odvodněnou rašelinnou oblast s vysokým výskytem vysoké zvěře. V oblasti plánované revitalizace se ještě nacházejí cenné zbytky rašeliny s druhy ukazujícími na existenci přechodového rašeliniště, jako jsou klikva bahenní a suchopýr. Dále jsme se zde setkali s maloplošným střídáním zamokřených stanovišť a porostů společenství brusnicovitých rostlin, mezi kterými bylo možné najít plochy suchopýru úzkolistého a pochvatého.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook